วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับจาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ก็คือ
1. ทำให้เรามีความรอบคอบในการทำงาน
2. ทำให้เราสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงาน
3. ได้รู้จักการแบ่งงานอย่างมีระเบียบ

4. ทำให้เรามีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
5. เรียนรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่ง fax ถ่ายแอกสาร ในการติดต่อกับหน่วยเงินอื่น
6. ทำให้ทราบถึงว่าไม่ว่างานใดเราก็ไม่สมควรหลีกเลี่ยงเมื่อได้รับมอบหมาย
7. มีความอดทนในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น